Všeobecné obchodní podmínky společnosti Parking Zličín s.r.o.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „VOP“) začínají velkými písmeny, mají význam vymezený v těchto VOP, není-li uvedeno jinak.
  Parking Zličín s.r.o. , IČ:14306689 , Vlkova 532/8, Žižkov, 130 00 Praha , PSČ 272 03 (dále jen „Provozovatel“) provozuje službu Parking Zličín, která spočívá v nabídce parkování motorových vozidel na parkovišti nacházejícím se na okraji obce Praha-zapad na adrese Do Blatin 373/5, 155 21 Praha Zličin a vzdáleném cca 10 km od Terminálu Letiště Václava Havla Praha (dále jen „Parkoviště“) se zajištěnou přepravou zákazníků a jejich zavazadel (dále jen „Přeprava“) z Parkoviště k odletové Terminálu Letiště Václava Havla Praha a zpět (dále jen „Parkovací služby“).
 2. Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníky, která se uzavírá prostřednictvím internetových stránek Provozovatele (www.prgparking.cz) a jejichž předmětem je poskytnutí Parkovací služby (dále jen „Smlouva“), se uzavírá výhradně za těchto VOP, které tvoří nedílnou součást Smlouvy. Provozovatel neuznává podmínky Zákazníka, které odporují nebo se liší od VOP, ledaže by je výslovně uznal před uzavřením smlouvy se Zákazníkem v písemné podobě. Takové podmínky pak platí pouze pro konkrétní smlouvu, pro kterou byly sjednány. Součástí Smlouvy jsou ujednání uvedená v provozním řádu Parkoviště a služby Parking Zličín, vydaném Provozovatelem a zveřejněném na internetových stránkách Provozovatele (www.prgparking.cz), přičemž uzavřením Smlouvy se má za to, že se Zákazník s tímto provozním řádem seznámil a že s podmínkami a ujednáními tam uvedenými souhlasí.
 3. „Parkovací šek“ – znamená jedinečný dokument, zaslaný Provozovatelem Zákazníkovi e-mailem v potvrzení objednávky Zákazníka. Parkovací šek bude Zákazníkovi sloužit k prokázání nároku na poskytnutí Parkovací služby ze strany Provozovatele. Parkovací šek obsahuje tyto údaje:
  „Parkovací doba“ – znamená dobu počítanou ve dnech, po kterou má Zákazník rezervované parkování na Parkovišti. Dnem se rozumí každý započatý den.
  „Platnost Parkovacího šeku“ – znamená období, ve kterém je možné uplatnit Parkovací dobu. Toto období začíná běžet 1 den před dnem počátku Parkovací doby. Platnost končí posledním dnem Parkovací doby. V případě, že Zákazník nevjede na Parkoviště do 1 dne po dni příjezdu uvedeném na Parkovacím šeku, Platnost Parkovacího šeku končí.
2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
 1. Objednávku Parkovacích služeb provádí Zákazník prostřednictvím internetových stránek Provozovatele (www.prgparking.cz). Na těchto stránkách každý Zákazník vyplní objednávkový on-line formulář a vyplněnou objednávku spolu se svými identifikačními údaji odešle ke zpracování Provozovateli. Zákazník si při vyplňování objednávkového formuláře zvolí datum příjezdu a datum odjezdu, což představuje v celých dnech Parkovací dobu. Datum příjezdu může být Zákazníkem zvoleno nejdříve na den, kdy provádí odeslání objednávky. Parkovací dobu může Zákazník uplatnit pouze jednorázově kontinuálně od vjezdu na Parkoviště. Parkovací dobu může Zákazník uplatnit po celé období Platnosti Parkovacího šeku.
 2. Zákazník je povinen při realizaci objednávky zadat adresu pro elektronickou poštu (e-mailová adresa), která musí mít zajištěnou technickou funkčnost od doby odeslání objednávky až do dokončení zakázky. Zejména má Zákazník povinnost zajistit při správně nastaveném spam-filtru příjem elektronické pošty (e-mailu) Provozovatele. 
 3. Zprávy zasílané e-mailem od Provozovatele na e-mailovou adresu dle čl. 2.2 platí jako doručené Zákazníkovi okamžikem jejich odeslání. Za chyby přenosu Provozovatel odpovídá jen v případě chyb ze své strany. Zákazník je oprávněn předložit důkaz o nedoručené zprávě, pokud chyba nevznikla na jeho straně.
 4. Odesláním objednávky předkládá Zákazník Provozovateli nabídku na uzavření Smlouvy. Na základě takto uzavřené Smlouvy vzniká Zákazníkovi nárok na přidělení parkovacího místa na Parkovišti. Smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.
 5. Zjistí-li Zákazník po odeslání objednávky, že tato objednávka obsahuje chybně vyplněné osobní údaje, je povinen o tom e-mailem neprodleně vyrozumět Provozovatele. V tomto vyrozumění uvede, které údaje jsou v objednávce vyplněny chybně a jejich správné znění.
 6. Pokud Zákazník zjistí po odeslání objednávky, že v této objednávce chybně zadal údaje o počátku a délce Parkovací doby, má možnost informovat o tom Provozovatele prostřednictvím e-mailu. Provozovatel nezajistí změnu nesprávné rezervace, pokud žádost o změnu rezervace obdrží méně než 24 hodin před počátkem Časového úseku.
 7. Provozovatel má povinnost přidělit parkovací místo Zákazníkovi, který se prokáže platným Parkovacím šekem.
 8. Parkovací šek je přenosný. Na osobu, která Smlouvu neuzavřela, a které byl platný Parkovací šek předán, se vztahují stejná práva a povinnosti jako na Zákazníka.
3.KAMEROVÝ SYSTÉMEM V PROSTORU PARKOVIŠTĚ
  1. Ochrana Parkoviště je kromě fyzické ostrahy zabezpečena také kamerovým systémem, který snímá vjíždějící, vyjíždějící a zaparkovaná motorová vozidla. Kamerový systém také snímá Zákazníka při pohybu v prostorách Parkoviště.
  2. V souvislosti s využitím kamerového systému dochází ke zpracování osobních údajů Zákazníka Provozovatelem jako správcem, a to registrační značky a podobizny (dále jen „Osobní údaje“) za účelem ochrany majetku Zákazníka a Provozovatele. Osobní údaje jsou Provozovatelem zpracovávány, neboť jejich zpracovávání je nezbytné pro plnění Smlouvy, jelikož bez nich nelze Zákazníkovi poskytnout Parkovací službu. Osobní údaje budou zpracovány po dobu maximálně jeden (1) měsíc od výjezdu Zákazníka z Parkoviště. Poté bude záznam z kamerového systému vymazán. Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupněny třetím osobám, s výjimkou nezbytnosti poskytnutí soudním a správním orgánům (např. policii nebo v rámci soudního řízení) a za účelem uplatnění práv Zákazníka nebo Provozovatele (zejm. v případě pojistných událostí).
  3. Zákazník má právo:
   • požadovat po Provozovateli informaci, jaké Osobní údaje zpracovává,
   • požadovat po Provozovateli vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů a případně požadovat odstranění vzniklého stavu, nejsou-li Osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy (např. blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci Osobních údajů),
   • vyžádat si u Provozovatele přístup k Osobním údajům a tyto nechat případně opravit,
   • požadovat po Provozovateli výmaz Osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, jsou-li zpracovávány protiprávně,
   • vznést námitku proti zpracování Osobních údajů,
   • na přenositelnost Osobních údajů, tj. právo získat přehled Osobních údajů a tyto předat jinému správci,
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/), ke kterému je možné podat stížnost.

Zákazník má právo v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany Osobních údajů nebo pro uplatnění výše uvedených práv kontaktovat Provozovatele na info@prgparking.cz.

4. STORNO OBJEDNÁVKY
 1. Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku nejpozději 1 den před začátkem Platnosti Parkovacího šeku. 
 2. Žádost o zrušení objednávky zašle Zákazník elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou na internetových stránkách www.prgparking.cz
5. POUŽÍVÁNÍ PARKOVACÍHO ŠEKU
 1. Zákazník se při vjezdu na Parkoviště prokazuje platným Parkovacím šekem. 
 2. Při odjezdu z Parkoviště se Zákazník opět prokazuje Parkovacím šekem. 
 3. V případě, že Zákazník ponechá vozidlo na Parkovišti po dobu delší, než je Parkovací doba uvedená v objednávce Parkovacích služeb a jež odpovídá uhrazené Ceně anebo využije další zpoplatněné služby, doplatí rozdíl mezi zaplacenou Cenou a konečným vyúčtováním v hotovosti nebo kartou na místě.
 4. VOP nevzniká Zákazníkovi nárok na vyúčtování přeplatku nevyčerpaných Parkovacích služeb.
6. REKLAMACE
 1. Veškeré reklamace týkající se zajištění poskytnutí a rezervace Parkovacích služeb a fungování systému objednávek, úhrady Ceny a vydání Parkovacího šeku je třeba zaslat písemně na adresu Provozovatele a připojit k ní listiny, které reklamaci dokládají. V dopisu Zákazník uvede rozhodné informace, na jejichž základě poskytnuté Parkovací služby reklamuje, především pak údaje zadávané podle článku 2.1 VOP a Údaje, kdy vznikl důvod reklamace a v čem Zákazník spatřuje pochybení Provozovatele.
 2. Po obdržení reklamce identifikuje Provozovatel příčinu reklamace a vyjádří se k ní do zákonem stanovené lhůty.
7. OSTATNÍ USTANOVENÍ
 1. Provozovatel si vyhrazuje práva odmítnout objednávku Parkovacích služeb v případě, že je plně vyčerpána kapacita Parkoviště pro požadovaný termín.
 2. Provozovatel je oprávněn z provozních důvodů (vyčerpání kapacity Parkoviště apod.) jednostranně změnit Parkoviště za jiné parkoviště, na kterém Provozovatel splní závazek zajistit Zákazníkovi parkování jeho motorového vozidla, přičemž Zákazník bude povinen respektovat provozní řád takového jiného parkoviště.
 3. Provozovatel neodpovídá za škodu na motorovém vozidle, ke které dojde z důvodů, které nemají původ v provozní činnosti Provozovatele (např. blesk, kroupy a jiné živelní pohromy nebo samovznícení motorového vozidla).
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Tyto VOP v platném znění jsou zveřejněny na internetových stránkách Provozovatele www.prgparking.cz
 2. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s využíváním Parkovací služby je Česká obchodní inspekce.
 3. Zákazníci Provozovatele výslovně souhlasí, že všechny spory vzniklé v souvislosti s využíváním Parkovací služby budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jediným rozhodcem.
 4. Tyto VOP jsou platné od 01.12. 2019 a Provozovatel si vyhrazuje právo je změnit bez předchozího upozornění. Změna je účinná zveřejněním na internetových stránkách Provozovatele www.prgparking.cz